D.G.A.S.P.C. C?l?ra?i deruleaz?, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolid?rii ?i dezvolt?rii re?elei de asisten?i maternali profesioni?ti. Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Capital Uman (2014-2020). În acest context, D.G.A.S.P.C C?l?ra?i desf??oar?, în perioada […]

Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i recruteaz? ?i selec?ioneaz? candida?i pentru sesiunile de admitere 2019 ?i ianuarie 2020, în institu?iile de înv???mânt ale Ministerului Afacerilor Interne, dup? cum urmeaz?: Academia de Poli?ie „Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti, sesiunea iulie-august 2019: – Facultatea de Jandarmi – specializarea „Ordine ?i siguran?? public?”, înv???mânt cu […]

Pu?ine sunt momentele de o înc?rc?tur? emo?ional? deosebit?, la care avem prilejul s? particip?m, de aceea, este o real? bucurie când ai ocazia s? men?ionezi un astfel de moment, petrecut în ora?ul t?u. Palatul Copiilor C?l?ra?i a marcat un moment de excep?ie, în activitatea sa, vineri, 10 mai 2019: a […]

Municipiul C?l?ra?i a devenit miercuri, 15 mai, beneficiar al unui nou contract cu finan?are european? nerambursabil?. Primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat contractul de finan?are al proiectului ”Reabilitarea termic? a Gr?dini?ei cu Program Prelungit ?ara Copil?riei”, finan?area fiind oferit? de Programul Opera?ional Regional 2014-2020; Axa prioritar? 3-Sprijinirea tranzi?iei […]

Primarul Municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat, la sediul Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, un nou contract de finan?are european?, cel care vizeaz? proiectul ”Promovarea incluziunii sociale prin înfiin?area unui club al pescarilor dun?reni din Municipiul C?l?ra?i”. Proiectul este finan?at prin Programul Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime 2014-2020, […]

Mar?i, 14 mai, un grup de 120 de elevi ?i cadre didactice de la Colegiul Economic din C?l?ra?i au avut parte de o surpriz?: o vizit? pe care au efectuat-o la Bucure?ti, în sediul Senatului din Palatul Parlamentului. Vizita s-a f?cut la invita?ia doamnei senator Roxana Natalia Pa?urc?, candidatul PSD […]

Poli?i?ti din cadrul IPJ C?l?ra?i au ridicat, în cursul zilei de ast?zi, 15 mai 2019, de la sediul clubului AFC Dun?rea C?l?ra?i, mai multe dosare care vizeaz? activitatea clubului din perioada 2014-2016 ?i care fac obiectul unui dosar de delapidare aflat pe masa oamenilor legii. Facem precizarea c? documentele ridicate […]

“Romanian Dads” , o expozi?ie despre provocarea de a fi un p?rinte implicat ?i despre egalitatea între sexe, este prezentat?, în premier?, la C?l?ra?i de c?tre Ambasada Suediei la Bucure?ti. Expozi?ia este g?zduit? de Muzeul Municipal C?l?ra?i între 14 ?i 31 mai 2019. Expozi?ia Romanian Dads a luat na?tere în […]

Salarizarea în sectorul public trebuie s? r?spund? nevoilor stringente ale angaja?ilor, dar ?i s? stimuleze ?i s? premieze performan?a. Prin adoptarea legii salariz?rii unitare s-au majorat ?i continu? s? se majoreze salariile pentru medici, profesori, poli?i?ti, militari, salvatori ISU ?i alte categorii de angaja?i din sectorul public. Totodat?, aplicarea legii […]

Locuitorii de pe strada ?tirbei Vod? din municipiul C?l?ra?i sunt invita?i vineri, 10 mai, la ora 16.30, la intersec?ia str?zilor ?tirbei Vod? ?i Dun?rea, la o întâlnire cu conducerea Prim?riei Municipiului C?l?ra?i ?i Serviciului Public Pavaje Spa?ii Verzi, pentru discu?ii cu privire la starea arborilor de pe aceast? strad?, arbori […]

În aceast? prim?var?, P?durea Copiilor a împ?durit în jude?ele Ialomi?a, C?l?ra?i, Dâmbovi?a, Teleorman, unde peste 41.700 de puie?i au prins r?d?cini în localit??ile B?rbule?ti, Drago? Vod?, Finta, Poroschia ?i Cuza Vod?. Fie c? a fost vorba de planta?ii în p?duri noi sau de complet?ri la proiectele existente, cei 600 de […]

În acest sfâr?it de s?pt?mân?, jandarmii c?l?r??eni împreun? cu efective de jandarmi din cadrul Grup?rii de Jandarmi Mobile Constan?a, având în sprijin Poli?ia Municipiului C?l?ra?i, I.S.U. C?l?ra?i ?i Direc?ia Poli?ie Local? C?l?ra?i vor asigura m?surile de ordine ?i siguran?a public? la o serie de evenimente sportive organizate în zona de […]

În cursul zilei de ast?zi, 30 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i au ac?ionat în localitatea Constantin Brâncoveanu, în sprijinul persoanelor greu încercate de furia naturii, ce le-a distrus munca de-o via??. Militarii au acordat sprijin autorit??ilor locale ?i cet??enilor, pentru înl?turarea efectelor calamit??ii care s-a ab?tut […]

0Shares