Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i este beneficiarul unei noi finan??ri europene, în cadrul Programului Opera?ional Regional 2014-2020, Axa prioritar? 3 ”Sprijinirea tranzi?iei c?tre o economie cu emisii sc?zute de carbon”. Miercuri, 19 mai, la sediul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, a fost semnat contractul de finan?are pentru proiectul ”Reabilitare termic? a Liceului Teoretic Mihai Eminescu”, […]

Print Friendly, PDF & Email

Peste 5.100 de elevi ?i profesori voluntari din 7 licee au participat în anul ?colar 2018-2019 la cea de-a IX-a edi?ie a proiectului “Cluburile ecOprovocarea C?l?ra?i ?i S?laj” ?i au derulat activit??i de protejare a mediului, precum: plant?ri de arbori, colectare selectiv? a de?eurilor reciclabile, cur??area spa?iilor verzi, târguri cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Accident rutier grav pe DJ 306, între localit??ile Ceacu si Floroaica, un auto si opt persoane implicate, patru victime dintre care una decedat? in urma unui stop cardio-respirator Pompierii militari din cadrul Detasamentului C?l?ra?i au intervenit rapid la locul accidentului cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de prim ajutor […]

Print Friendly, PDF & Email

Danubiu Balet C?l?ra?i prezint? cel de-al V-lea spectacol intitulat “Piano Balet”. Reprezenta?ia micilor balerini c?l?r??eni , preg?ti?i de maestrul coregraf C?lin Han?iu, va avea loc duminic?, 16 iunie, ora 12.00 la sala Barbu ?tirbei a Centrului Jude?ean de Cultura ?i Crea?ie C?l?ra?i. Intrarea este liber? ?i deschis? tuturor vârstelor. V? […]

Print Friendly, PDF & Email

În urma apelului ini?iat de Comisia European?, pentru depunerea cererii de finan?are privind crearea de puncte de acces public la internet wireless gratuit, municipiul C?l?ra?i s-a num?rat printre câ?tig?tori. Suma aprobat? spre finan?are este de 15.000 euro ?i va acoperi costurile legate de achizi?ionarea unor hotspoturi (puncte de acces wireless) […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? c? prima etap? de dezinsec?ie (?ân?ari ?i c?pu?e) se va face mar?i, 11 iunie 2019, atât terestru cât ?i avio, pe zone verzi, ml??tinoase, inundate, luciu de ap? etc. Amânarea ac?iunii de dezinsec?ie are ca motive instabilitatea atmosferic? din ultimele s?pt?mâni, dar ?i întârzierea, cauzat? de […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 07 iunie, primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, în calitatea sa de pre?edinte al Comitetului Local pentru Situa?ii de Urgen?? a convocat o ?edin?? extraordinar? pentru a propune luarea unor m?suri în vederea limit?rii efectelor negative ce pot ap?rea în urma cre?terii alarmante a cotelor apelor Dun?rii ?i a […]

Print Friendly, PDF & Email

Elaborarea Codului administrativ ?i a Codului de procedur? administrativ? a constituit propunerea Asocia?iei Comunelor din România, sus?inut? ?i de celelalte structuri ale autorit??ilor administra?iei publice locale, înc? din anul 2004. În acest context au fost aprobate: 1. Hot?rârea Guvernului nr. 1360/2008 privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedur? […]

Print Friendly, PDF & Email

Conform OMEN NR.4057/28.05.2019 privind repartizarea , pe jude?e, a cifrelor de ?colarizare pentru înv???mântul preuniversitar de stat, în anul ?colar 2019-2020, planul de ?colarizare la clasa a IX-a pentru anul ?colar 2019-2020 la nivelul jude?ului C?l?ra?i este urm?torul: Înv???mânt liceal -filiera teoretic? -29 de clase -filiera tehnologic? -24 de clase […]

Print Friendly, PDF & Email

Finalul anului ?colar coincide cu o s?rb?toare drag? cadrelor didactice. Este s?rb?toarea la care se face bilan?ul activit??ii cadrelor didactice din perioada anului ?colar 2018-2019. Inspectoratul ?colar Jude?ean C?l?ra?i, împreun? cu Sindicatul Liber din Înv???mânt C?l?ra?i, organizeaz? în aceast? zi festivitatea dedicat? educa?iei ?i educatorilor, pentru decernarea titlurilor de ,,Profesorul […]

Print Friendly, PDF & Email

Primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat, la sediul institu?iei noastre, un nou contract de finan?are european? nerambursabil?, oferit? de Programul Opera?ional Capacitate Administrativ?-POCA 2014-2020. Proiectul ”Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative ?i reducerea birocra?iei la nivelul Municipiului C?l?ra?i” are un buget din partea Uniunii Europene de circa 608.000 […]

Print Friendly, PDF & Email

Palatul Copiilor C?l?ra?i a organizat vineri, 31 mai, cea de-a treia edi?ie a concursului regional de pian ,,C?l?torind printre sunete”. Dup? dou? edi?ii g?zduite de Sala de spectacole Barbu-?tirbei, în 2017, respectiv de Domeniile Ostrov, în 2018, a treia edi?ie a reu?it s? fie g?zduit? de Palatul Copiilor C?l?ra?i, datorit? […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? sâmb?t?, 1 Iunie, în fa?a scenei din Parcul Dumbrava, Ziua Interna?ional? a Copilului. De la mic la mare, copiii sunt a?tepta?i s? se distreze ?i s? se bucure de momentele preg?tite special pentru ei. Timp de aproximativ trei ore se vor derula activit??i care vor face […]

Print Friendly, PDF & Email

Primarul comunei Borcea, Aniel Nedelcu Pa?urc?, a declarat c? a votat, ast?zi, 26 mai, cu gândul la to?i c?l?r??enii ?i la to?i românii care au a?tept?ri mari de la ale?ii lor: ,,Am votat, ast?zi, pentru o Românie mai respectat? în Europa, pentru o Românie care s? discute de la egal […]

0Shares