Print Friendly, PDF & Email

În urm? cu o sear?, am postat, pe site, cât ?i pe facebook,  o informa?ie privind deschiderea unui cabinet de pneumologie în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i, care se afl? sub coordonarea Consiliului Jude?ean. Încercând s?  men?ionez în postul respectiv ?i numele Consiliului,  nu mic? mi-a fost […]

Print Friendly, PDF & Email

În perioada imediat urm?toare, va începe, la nivel na?ional, procesul de înscriere a copiilor în clasa preg?titoare. Comparativ cu anul trecut, pentru  urm?torul an  de înv???mânt, înscrierea copiilor pre?colari  se face numai în dou? etape. Prima etap? va avea loc în perioada 2-22 aprilie, perioad? în care, va avea loc […]

Print Friendly, PDF & Email

Zeci de perchezi?ii au loc, duminic? diminea??, în Bucure?ti ?i în ?ase jude?e, printre care Ilfov, la persoane suspectate de fraude bancare. Ac?iunea este o continuare la dosarul Stan-Ruse, în care au fost f?cute arest?ri în toamna lui 2012, au declarat, pentru Medifax, surse judiciare. Suspec?ii viza?i de perchezi?ii erau […]

Print Friendly, PDF & Email

Unul din proiectele de hot?râre ce a fost supus aprob?rii consilierilor jude?eni, miercuri, 27 martie, s-a referit la modificarea structurii organizatorice a Spitalului Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i. Astfel, pentru îndeplinirea m?surilor prev?zute în planul de conformare, înaintat de conducerea spitalului Ministerului S?n?t??ii, în vederea men?inerii clasific?rii în categoria a III-a, […]

Print Friendly, PDF & Email

Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? (PNDR)  pune la b?taie, pe ultima sut? de metri, fondurile europene destinate dezvolt?rii agriculturii ?i comunit??ilor din mediul rural.  Axa IV Leader, din cadrul PNDR, pune la dispozi?ie peste 123 milioane de euro, iar beneficiarii acestor  sume sunt Grupurile de Ac?iune Local? (G.A.L.) ce s-au […]

Print Friendly, PDF & Email

Cu toate c? a început din data de 24 februarie a.c., Stagiunea Teatral? de Prim?var? nu a avut stabilit un program al spectacolelor jucate pe scena Centrului Cultural Barbu-?tirbei C?l?ra?i, pân? acum. Demisia directorului Radu Dinulescu, înainte de începerea stagiunii, ?i preluarea acestei activit??i de c?tre compania Mix Music, cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Anca Maria Botoi, tân?ra cu tertraparez? spastic?, imobilizat? într-un c?rucior cu rotile, a reu?it s? scrie cea de-a doua carte  a sa, intitulat?: ,,C?su?a cu pove?ti”.  Anca a  dat dovad?, înc? o dat?, de o mare perseveren?? ?i tenacitate, scriind cu piciorul stâng acest volum cu pove?ti dedicat copiilor. Îns?, […]

Print Friendly, PDF & Email

Persoanele aflate în c?utarea unui loc de munc?, precum ?i angajatorii care doresc s? recruteze personal pentru locurile de munc? disponibile, sunt a?tepta?i vineri, 19 aprilie 2013, la Bursa General? a Locurilor de Munc?. Ac?iunea se va desf??ura începând cu ora 9.00, atât la sediul Agen?iei Locale din C?l?ra?i, str. […]

Print Friendly, PDF & Email

În plin? perioada de alegeri interne, P.S.D. C?l?ra?i nu uit? s? î?i numeasc? oamenii în func?iile de directori ai institu?iilor deconcentrate jude?ene. Conform algoritmului stabilit în U.S.L. C?l?ra?i a venit rândul desemn?rii directorului de la Agen?ia pentru Protec?ia Mediului. Acesta nu a fost propus din rândul „noii genera?ii” de politicieni, […]

Print Friendly, PDF & Email

Dup? scandalul iscat de plecarea medicilor din Spitalul C?l?ra?i, lucrurile se vor a intra în matc?. Aceasta este, cel pu?in, declara?ia pre?edintelui Consiliului Jude?ean, R?ducu Filipescu dup? situa?ia ap?rut? în urma semn?rii unui contract cadru de c?tre manager, cu Casa Jude?ean? de Asigur?ri de S?n?tate, pentru Ambulatoriul Integrat, care nu […]

Print Friendly, PDF & Email

În urma perchezi?iilor ce au avut loc miercuri, 27 martie, a.c.  la sediul Serviciului de Ambulan??, managerul acestei institu?ii, Drago? Alecu  a fost re?inut   pentru 24 de ore. A?a cum a precizat purt?torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng? Tribunalul C?l?ra?i, Purc?rea Xenofonte, procurorii acestei institu?ii, cu sprijinul lucr?torilor […]

Print Friendly, PDF & Email

“Partidul Democrat Liberal se delimiteaz? categoric de orice act sau fapt? de înc?lcare a legii de c?tre orice ales local care ?i-a ob?inut func?ia cu sprijinul sau pe listele PDL. Responsabilitatea pentru astfel de fapte revine în exclusivitate persoanei în cauz?, care va suporta consecin?ele ?i rigorile legii în func?ie […]

Print Friendly, PDF & Email

Începând cu aceast? s?pt?mân?, prim?ria C?l?ra?i î?i desf??oar? activitatea într-o nou? loca?ie, aflat? în aripa de nord a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, în apropierea sediului central al BCR. Noua cl?dire a prim?riei are dou? etaje, avînd în componen?? peste 50 de birouri.  Construc?ia cl?dirii  a început acum aproximtiv trei ani, când […]

0Shares