23, sept., 2019

Învăţământ

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, institu?ie subordonat? Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, v? invit? vineri, 19 iulie 2019, la ”NOAPTEA ALB? A MUZICII FOLK”. Cea de-a treia edi?ie a evenimentului se va desf??ura pe scena din Parcul Dumbrava începând cu ora 21.00. Iubitorii acestui gen muzical se vor bucura de […]

Print Friendly, PDF & Email

În a doua decad? a lunii martie vor avea loc, la nivel na?ional, simul?rile pentru Evaluarea Na?ional? si Bacalaureat. Elevii claselor a VIII-a, a XI-a ?i a XII-a î?i vor putea evalua cuno?tin?ele acumulate, în vederea sus?inerii examenelelor care îi a?teapt?. Experien?a anilor trecu?i a demonstrat faptul c? subiectele de […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 11 ianuarie, a.c., în cadrul unei ?edin?e extraordinare, consilierii jude?eni au aprobat un proiect de hot?râre ce vizeaz? infiin?area unei unit??i ?colare de înv???mânt special, ce va avea 9 clase, ?i va cuprinde toate ciclurile de înv???mânt preuniversitar. În acest fel, discu?iile purtate, anterior, între inspectorul general ?colar, prof. dr. […]

Print Friendly, PDF & Email

Inspectorul general ?colar, Constantin Tudor, ne-a informat c? în ?edin?a Comitetului pentru situa?ii de Urgen?? de la Prefectura C?l?ra?i s-a stabilit ca de mar?i, 10 ianuarie, s? înceap? ?colile, în jude?ul C?l?ra?i. “Nu se mai a?teapt? c?deri de z?pad?, doar temperaturi sc?zute, ?i atunci doar ?colile care nu au înc?lzire […]

Print Friendly, PDF & Email

Începutul toamnei, vine cu emo?ii atât pentru elevi, cât ?i pentru cei care intr? în primul an de studen?ie. Cu atât mai mult cu cât ace?tia urmeaz? s? p??easc?, pentru prima dat?, pe por?ile unei universit??i de prestigiu, în întreaga lume. Ast?zi, facem cuno?tin?? cu un absolvent, care a fost […]

Print Friendly, PDF & Email

Una dintre cele mai mari comune, din jude?ul C?l?ra?i, Borcea, are un num?r foarte mare de elevi, care a început ?coala: peste 1.700. Primarul comunei, Aniel Nedelcu, ne-a spus c? pentru începerea anului ?colar au fost f?cute lucr?rile de repara?ii ?i între?inere, necesare în fiecare ?coal? ?i gr?dini??. “În comuna […]

Print Friendly, PDF & Email

În prima zi de ?coal?, inspectorul general ?colar, al Inspectoratului ?colar Jude?ean C?l?ra?i, Constantin Tudor, ne-a oferit câteva date despre condi?iile în care au început copiii de gr?dini?? ?i elevii, noul an de înv???mânt. “În toate ?colile, ast?zi, s-a deschis, în condi?ii normale, anul de înv???mânt.  44.000 de copii au […]

Print Friendly, PDF & Email

Controlul Cur?ii de Conturi C?l?ra?i, la ?colile care organizeaz? activitatea de after-school, a f?cut ca Inspectoratul ?colar C?l?ra?i s? ia m?suri, ?inând cont de metodologia din legea înv???mântului. Inspectorul  general ?colar, prof. dr. Constantin Tudor, a declarat:,, Am avut avut, recent, controlul Cur?ii de Conturi, care a constat în verificarea […]

Print Friendly, PDF & Email

Locul 3, de la finalul clasamentului pe ?ar?, ob?inut de elevii de clasa a VIII-a, la simularea pentru evaluarea na?ional?, este un rezultat care nu l-a surprins pe inspectorul general ?colar, Constantin Tudor. Doar 34% dintre elevi au ob?inut note peste 5, în jude?ul C?l?ra?i. Tudor a avut ?i câteva […]

Print Friendly, PDF & Email

Ministerul Educatiei aplica si anul acesta o exceptie in ceea ce priveste inscrierea in invatamantul primar. Dupa ce, in urma cu o luna si jumatate, ministrul Educatiei anunta ca nu va mai permite inscrierea elevilor direct in clasa I, acum Ministerul permite exact aceasta exceptie, insa nu prin metodologie, ci […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Dichiseni  implementeaz? proiectul  Consolidarea,   reabilitarea  ?i extinderea  ?colii  cu  clasele   I-VIII,  (cl?direa  B/ Coslogeni ), din  localitatea Dichiseni,  finan?at în  cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Îmbun?t??irea infrastructurii sociale”,  Domeniul major  de interven?ie 3.4. ,“Reabilitarea, modernizarea,  dezvoltarea  ?i echiparea  infrastructurii educa?ionale  preuniversitare   ?i a  infrastructurii pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

Este tân?r?, ambi?ioas? ?i, înainte de toate, î?i iube?te ?i respect? meseria. A avut timp s? simt? ce înseamn? greul la catedr?, al?turi de sutele de copii care i-au trecut prin mân? ?i pe care i-a înv??at primii pa?i importan?i într-o educa?ie: cititul ?i socotitul. Experien?a acumulat? a f?cut-o s? […]

Print Friendly, PDF & Email

La ini?iativa Liceului Mihai Eminescu din C?l?ra?i, ?i cu sprijinul Reprezentan?ei Comisiei Europene (RCE) în România, va avea loc un eveniment in cadrul campaniei de informare ?i comunicare “EU Back to school” in jude?ul C?l?ra?i. Programul se adreseaz? elevilor ?i profesorilor din înv???mântul gimnazial ?i liceal ?i are drept scop […]

Print Friendly, PDF & Email

 Luni, 15 septembrie, la ?coala Helikon, din C?l?ra?i, festivitatea de deschidere de an ?colar a fost inedit?. Elevii, profesorii ?i p?rin?ii au avut în mijlocul lor un invitat deosebit, pe europarlamentarul Monica Macovei. Aflat? în precampanie electoral?, candidata indepedent? la pre?edin?ia României, Monica Macovei, a dorit s? viziteze aceast? ?coal? […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 23 iulie, în Pia?a Victoriei, va avea loc ceremonia de predare a primului lot de 100 microbuze ?colare, de capacitate 16+1 locuri, destinate transportului elevilor, c?tre unit??ile administrativ-teritoriale. Ceremonia va avea loc în prezen?a primului-ministru, Victor Ponta, a viceprim-ministrului, ministrul Dezvolt?rii Regionale si Administra?iei Publice, Liviu Dragnea, precum ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

La sediul Inspectoratului ?colar Jude?ean (ISJ) a avut loc un eveniment deosebit, mar?i,15 iulie, menit s? aduc? în aten?ia opiniei publice performan?a educa?ional?. Cele ?ase eleve din jude?ul C?l?ra?i care au ob?inut media 10  la Bacalaureat ?i la Evaluarea Na?ional?, al?turi de colegii lor din ?ar?, au  primit premii din […]

69Shares