Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c? în perioada 04-09.09.2017 se vor executa (terestru) tratamente de dezinsec?ie ?i dezinfec?ie. Tratamentele se vor aplica în intervalele orare 00.00-05.00 ?i 06.00-11.00, doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând fi prelungit? perioada (fapt ce se va comunica ulterior). Substan?ele active ale […]

Print Friendly, PDF & Email

   ANUN? – Concurs SECRETAR ?EF S  Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunz?tor func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl?tit din fonduri publice, ?coala Gimnazial? […]

Print Friendly, PDF & Email

UAT Municipiul C?l?ra?i, cu sediul  în strada Bucure?ti, nr.140A, anun?? decizia privind etapa de încadrare a planului/programului „Strategia Integrat? de Dezvoltare Urban?  a Municipiului C?l?ra?i 2014-2020”, amplasat in municipiul C?l?ra?i, jude?ul C?l?ra?i. Documenta?ia se supune procedurii de adoptare: -f?r? aviz de mediu conform prevederilor Hot?rârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie vacante  de  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios, consilier, clasa I, grad principal Compartimentul Registratur?, Arhiv? ?i Servicii Interne, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartimentul Rela?ii Publice […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iei  publice de execu?ie vacante de consilier superior – Compartimentul Rela?ii cu Asocia?iile de Proprietari  la Direc?ia Programe ?i Dezvoltare Local?  din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i. Condi?ii cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea func?iei  publice de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achizitii, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Transport Public Local, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investi?ii ?i Infrastructur? ?i Transport Public […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocuparii func?iilor publice de execu?ie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil,  referent de specialitate, clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice ?i Persoane Juridice ?i Amenzi, 2 posturi  consilier superior – Compartimentul Urm?rire […]

Print Friendly, PDF & Email

Din cauza unor declara?ii ap?rute în spa?iul public, din partea unor cet??eni, ca urmare a t?ierilor de arbori care se efectueaz?, în aceast? perioad?, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i vine cu urm?toarele preciz?ri: În conformitate cu articolul 12 din Legea nr. 24/2007, care la aliniatul 3 men?ioneaz? ”Proprietarii ?i administratorii de spa?ii […]

Print Friendly, PDF & Email

Festivalul Iei, dedicat copiilor ?i tuturor iubitorilor de tradi?ii, popose?te duminic?, 11 iunie, la C?l?ra?i. Vor participa: Grupul de copii „Ml?di?e ilfovene” coordonat de Marioara Man Gheorghe, Ansamblul Folcloric „ B?r?ganul” al Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, Ansamblul „Ghiocelul” al Palatului Copiilor C?l?ra?i, elevi de la ?coala Gimnazial? […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i v? a?teapt? mar?i, 13 iunie, ora 18:00, la spectacolul de teatru ”O scrisoare pierdut?”, de I.L. Caragiale, sub direc?ia de scen? a lui Victor Ioan Frunz?, decor ?i costume Adriana Grand ?i preg?tire muzical? Andrea Csibi. Din distribu?ie fac parte actorii: Andrei Hu?uleac, […]

Print Friendly, PDF & Email

Din cauza unor declara?ii ap?rute în spa?iul public, din partea unor cet??eni, ca urmare a t?ierilor de arbori care se efectueaz?, în aceast? perioad?, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i vine cu urm?toarele preciz?ri: În conformitate cu articolul 12 din Legea nr. 24/2007, care la aliniatul 3 men?ioneaz? ”Proprietarii ?i administratorii de spa?ii […]

Print Friendly, PDF & Email

  Informa?ii generale privind autoritatea contractant?, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Autoritatea contractant?: Municipiul C?l?ra?i prin Prim?ria municipiului C?l?ra?i, cu sediul în municipiul C?l?ra?i, str. Bucure?ti, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro. Reglement?ri […]

0Shares