Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, în parteneriat cu Inspectoratul ?colar al Jude?ului C?l?ra?i, organizeaz? miercuri, 24 ianuarie, de la ora 10.00, la Muzeul Municipal, evenimentul ”Mica Unire, un vis împlinit!”, dedicat s?rb?toririi a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul const? într-un spectacolul artistic […]

Print Friendly, PDF & Email

Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în Comuna Dichiseni, strada Lichire?ti, nr. 72, Jude?ul C?l?ra?i, organizeaz? licita?ie public?, în vederea închirierii / constituirii superficiei, pentru urm?toarele suprafe?e de teren, proprietate privat? a Comunei Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 ?i Legea 287/2009  privind Codul Civil, astfel: Teren extravilan în suprafa?? […]

Print Friendly, PDF & Email

ANEXA 11 la metodologie Anun? public privind decizia etapei de încadrare Prim?ria Municipiului C?l?ra?i cu sediul in mun. C?l?ra?i ,str. Bucuresti ,nr. 140 A,jud. C?l?ra?i, titular al proiectului , anun?? publicul interesat asupra lu?rii deciziei etapei de încadrare FARA evaluare de impact asupra mediului fara evaluare adecvata de catre APM […]

Print Friendly, PDF & Email

A?a cum v-am obi?nuit în ultimii ani, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i î?i construie?te proiectul de buget al viitorului an ?i pe baza propunerilor venite din partea cet??enilor. Pentru al patrulea an consecutiv, a?tept?m din partea dumneavoastr? propuneri de lucr?ri ce crede?i c? trebuie incluse în bugetul de venituri ?i cheltuieli al […]

Print Friendly, PDF & Email

ÎN ATEN?IA SOLICITAN?ILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUIN?E PROPRIETATE PERSONALA CONFORM PREVERERILOR  LEGII NR.15/2003 Comisia  constituit? în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016, aduce la cuno?tin??  tinerilor care au dosare depuse pentru ob?inerea unui teren în vederea construirii de locuin?e proprietate  personal? în baza prevederilor Legii […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iei  publice de execu?ie vacant? de  referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Rela?ii Publice ?i Minorit??i  – Direc?ia Juridic?  ?i Administra?ie Local? din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i Condi?ii cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare […]

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere c? în perioada urm?toare se va realiza obiectivul de utilitate public? ”Execu?ie parcare Sala polivalent?”, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c?, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 R., construc?iile amplasate f?r? autoriza?ie de construire pe terenuri apar?inând domeniului public sau privat al statului vor fi […]

Print Friendly, PDF & Email

 Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, cu sediul în C?l?ra?i, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jude?ul C?l?ra?i, CUI 4294030, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, organizeaz? licita?ie public? deschis? pentru cump?rarea de bunuri imobile de c?tre jude?ul C?l?ra?i, respectiv a 5 apartamente, cu destina?ia de locuin?e de serviciu, pentru salaria?ii institu?iilor ?i serviciilor publice […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de  consilier, clasa I, grad profesional  asistent,     consilier, clasa I, grad profesional  principal, consilier , clasa I, grad profesional superior, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – la Direc?ia Urbanism din cadrul Prim?riei […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iilor publice de execu?ie vacante de consilier superior– Serviciul Gospod?rire Comunal? ?i Protec?ia Mediului – Direc?ia Economic?  din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i. Condi?ii cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea func?iilor  publice de execu?ie vacant? de consilier, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achizitii, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Transport Public Local, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investi?ii ?i Infrastructur? ?i Transport Public […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocuparii func?iilor publice de execu?ie vacante de  referent de specialitate, clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice ?i Persoane Juridice ?i Amenzi, consilier superior – Compartimentul Urm?rire Persoane Fizice ?i Persoane Juridice, consilier, clasa I,grad principal Compartimentul Executare Persoane […]

Print Friendly, PDF & Email

Luni, 25 septembrie a.c, la Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, pre?edintele Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, a semnat contractele de finan?are pentru Programul na?ional de dezvoltare local? – Subprogramul infrastructur? la nivel jude?ean- domeniul construirea, modernizarea ?i reabilitarea drumurilor jude?ene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c?, în perioada 18.09-21.09.2017, se vor executa tratamente avio ?i terestru de dezinsec?ie ?i dezinfec?ie. Tratamentele se vor aplica în intervalul orar 00.00-05.00 ?i 06.00-11.00, în func?ie de condi?iile atmosferice fiind posibil? prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulteriori). Substan?ele active utilizate pentru tratamentele […]

4Shares