Print Friendly, PDF & Email

A?a cum v-am obi?nuit în ultimii ani, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i î?i construie?te proiectul de buget al viitorului an ?i pe baza propunerilor venite din partea cet??enilor. Pentru al patrulea an consecutiv, a?tept?m din partea dumneavoastr? propuneri de lucr?ri ce crede?i c? trebuie incluse în bugetul de venituri ?i cheltuieli al […]

Print Friendly, PDF & Email

ÎN ATEN?IA SOLICITAN?ILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUIN?E PROPRIETATE PERSONALA CONFORM PREVERERILOR  LEGII NR.15/2003 Comisia  constituit? în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016, aduce la cuno?tin??  tinerilor care au dosare depuse pentru ob?inerea unui teren în vederea construirii de locuin?e proprietate  personal? în baza prevederilor Legii […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iei  publice de execu?ie vacant? de  referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Rela?ii Publice ?i Minorit??i  – Direc?ia Juridic?  ?i Administra?ie Local? din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i Condi?ii cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare […]

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere c? în perioada urm?toare se va realiza obiectivul de utilitate public? ”Execu?ie parcare Sala polivalent?”, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c?, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 R., construc?iile amplasate f?r? autoriza?ie de construire pe terenuri apar?inând domeniului public sau privat al statului vor fi […]

Print Friendly, PDF & Email

 Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, cu sediul în C?l?ra?i, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jude?ul C?l?ra?i, CUI 4294030, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, organizeaz? licita?ie public? deschis? pentru cump?rarea de bunuri imobile de c?tre jude?ul C?l?ra?i, respectiv a 5 apartamente, cu destina?ia de locuin?e de serviciu, pentru salaria?ii institu?iilor ?i serviciilor publice […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de  consilier, clasa I, grad profesional  asistent,     consilier, clasa I, grad profesional  principal, consilier , clasa I, grad profesional superior, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – la Direc?ia Urbanism din cadrul Prim?riei […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iilor publice de execu?ie vacante de consilier superior– Serviciul Gospod?rire Comunal? ?i Protec?ia Mediului – Direc?ia Economic?  din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i. Condi?ii cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea func?iilor  publice de execu?ie vacant? de consilier, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achizitii, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Transport Public Local, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investi?ii ?i Infrastructur? ?i Transport Public […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocuparii func?iilor publice de execu?ie vacante de  referent de specialitate, clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice ?i Persoane Juridice ?i Amenzi, consilier superior – Compartimentul Urm?rire Persoane Fizice ?i Persoane Juridice, consilier, clasa I,grad principal Compartimentul Executare Persoane […]

Print Friendly, PDF & Email

Luni, 25 septembrie a.c, la Ministerul Dezvolt?rii Regionale, Administra?iei Publice ?i Fondurilor Europene, pre?edintele Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, a semnat contractele de finan?are pentru Programul na?ional de dezvoltare local? – Subprogramul infrastructur? la nivel jude?ean- domeniul construirea, modernizarea ?i reabilitarea drumurilor jude?ene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c?, în perioada 18.09-21.09.2017, se vor executa tratamente avio ?i terestru de dezinsec?ie ?i dezinfec?ie. Tratamentele se vor aplica în intervalul orar 00.00-05.00 ?i 06.00-11.00, în func?ie de condi?iile atmosferice fiind posibil? prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulteriori). Substan?ele active utilizate pentru tratamentele […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c? în perioada 04-09.09.2017 se vor executa (terestru) tratamente de dezinsec?ie ?i dezinfec?ie. Tratamentele se vor aplica în intervalele orare 00.00-05.00 ?i 06.00-11.00, doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând fi prelungit? perioada (fapt ce se va comunica ulterior). Substan?ele active ale […]

Print Friendly, PDF & Email

   ANUN? – Concurs SECRETAR ?EF S  Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunz?tor func?iilor contractuale ?i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl?tit din fonduri publice, ?coala Gimnazial? […]

Print Friendly, PDF & Email

UAT Municipiul C?l?ra?i, cu sediul  în strada Bucure?ti, nr.140A, anun?? decizia privind etapa de încadrare a planului/programului „Strategia Integrat? de Dezvoltare Urban?  a Municipiului C?l?ra?i 2014-2020”, amplasat in municipiul C?l?ra?i, jude?ul C?l?ra?i. Documenta?ia se supune procedurii de adoptare: -f?r? aviz de mediu conform prevederilor Hot?rârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii […]

7Shares