Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, prin Serviciul Voluntar pentru Situa?ii de Urgen??, va desf??ura, în data de 23.04.2015, o campanie de informare ?i educare preventiv?, în cartierul M?gureni. Campania de informare ?i educare preventiv? se refer? la utilizarea focului deschis la igienizarea de prim?var? în gospod?rii ?i vor fi popularizate urm?toarele: -M?suri […]

Print Friendly, PDF & Email

COMISIA DE EVALUARE   A SOLICITAN?ILOR PENTRU ATRIBUIREA DE TERENURI PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUIN?E PROPRIETATE PERSONAL? CONF. LEGII NR 15/2003  ÎN ATEN?IA SOLICITAN?ILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUIN?E PROPRIETATE PERSONAL? CONFORM PREVEDERILOR  LEGII NR.15/2003   V?  invit?m s? v? prezenta?i pân? la data  de  02.03.2015  […]

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere importan?a implement?rii managementului calit??ii din punct de vedere al eficientiz?rii activit??ilor în cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i ?i ?inând cont de prevederile H.G nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de m?suri pentru combaterea birocra?iei în activitatea de rela?ii cu publicul, punctul III – M?suri pe termen lung, litera a) implementarea […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria municipiului C?l?ra?i, prin Administra?ia Cimitirelor, anun?? faptul c?, în conformitate cu Regulamentul administr?rii cimitirelor în municipiul C?l?ra?i, aprobat prin HCL 71/2013, persoanele care de?in în concesiune locuri de veci, în cele ?ase cimitire de pe raza municipiului C?l?ra?i (Central, M?gureni, Mircea Vod?, Sf. Anastasia, Sf. Gheorghe ?i Sf. Laz?r), […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iei  publice de execu?ie  vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Serviciul Gospod?rie Comunal? ?i Protec?ia Mediului la Direc?ia Economic? din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i Condi?ii cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea func?iei  publice […]

0Shares