Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs de recrutare în vederea ocup?rii func?iilor  publice de execu?ie  vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investi?ii ?i Infrastructur? ?i Transport Public Local , consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achizi?ii ?i consilier,  clasaI, grad profesional […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaza concurs pentru recrutare in vederea ocuparii func?iilor publice de execu?ie vacante de referent, clasa III, grad superior – Compartimentul Financiar Contabil, consilier,  consilier superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice ?i Persoane Juridice si Amenzi , 2 posturi de  consilier, clasa I,grad principal Compartimentul Executare Persoane Fizice […]

Print Friendly, PDF & Email

Societatea ECOAQUA S.A. C?l?ra?i, în calitate de beneficiar al contractului prin care au fost reluate lucr?rile la obiectivul de investitii «Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie ?i a sistemului de canalizare inclusiv sta?ii de pompare ap? uzat? din aglomerarea C?l?ra?i», informeaz? locuitorii municipiului C?l?ra?i asupra faptului c? întreruperea furniz?rii apei […]

Print Friendly, PDF & Email

În aceast? diminea??, la Centrul de Transfuzii Sanguine C?l?ra?i au fost prezen?i ?i angaja?i ai Prim?riei Municipiului C?l?ra?i care îndeplinesc condi?iile de s?n?tate pentru a dona sânge ?i care au dorit, prin acest gest, s? fie solidari cu victimele incendiului din seara zilei de 30 octombrie, din clubul Colectiv din […]

Print Friendly, PDF & Email

Anun? de participare pentru acordarea de finan??ri nerambursabile a activit??ilor nonprofit de interes general de c?tre MUNICIPIUL C?L?RA?I pe anul 2015 NR.34634/04.08.2015.                                                                                                                                                                                                                                   Anexa nr. 1 la HCL nr. 118/2015   ANUN? DE PARTICIPARE   Informa?ii generale privind autoritatea contractant?, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num?rul de telefon, telefax […]

23Shares