Print Friendly, PDF & Email

 Vineri, 15 martie, cu începere de la ora 14.00, în sala de spectacol Barbu ?tirbei a Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a organizat cea de-a VII-a edi?ie a evenimentului ,,S?rb?toarea Prim?verii”, care s-a desf??urat, ?i în acest an, sub forma unui spectacol-concurs intitulat ”Câ?tig? pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. C?l?ra?i deruleaz?, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolid?rii ?i dezvolt?rii re?elei de asisten?i maternali profesioni?ti. Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Capital Uman (2014-2020). În acest context, D.G.A.S.P.C C?l?ra?i desf??oar?, în perioada martie-aprilie […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 21 februarie a.c., în cadrul Facult??ii de Management, Inginerie Economic? în Agricultur? ?i Dezvoltare Rural?- Filiala C?l?ra?i, sub egida “Idei de proiecte comunitare”, studen?ii c?l?r??eni au prezentat ideile de proiecte ce ar putea fi implementate de c?tre agenti economici ?i de c?tre institu?iile publice locale, prin programele […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i s-a al?turat demersului Asocia?iei Pacien?ilor Oncologici-Filiala C?l?ra?i de a organiza un eveniment caritabil menit s? atrag? fondurile necesare dot?rii sec?iei de Oncologie a Spitalului Jude?ean de Urgen?? Pompei Samarian C?l?ra?i, în sensul achizi?ion?rii unui vizualizator de vene VIVO 500S. Evenimentul caritabil va fi organizat în data de […]

Print Friendly, PDF & Email

În s?pt?mâna 04 – 08.02.2019, ITM C?l?ra?i a efectuat controale în urm?toarele domenii de activitate: comer?, baruri ?i alimenta?ie public?, transporturi rutiere de marf?, cre?terea bovinelor de lapte, fabricarea produselor din beton, confec?ii textile, agricultur?, depozite de construc?ii, service auto, alte domenii de activitate. Rezultatul controalelor: – inspectorii de munc? din cadrul compartimentului […]

Print Friendly, PDF & Email

Adoptarea bugetului pe anul 2019 continu? s? fie un subiect nu numai de discu?ie ci ?i de îngrijorare pentru reprezentan?ii administra?iei locale. Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, crede c? avem în fa?? un buget prin care PSD încearc? s? controleze voturile pentru alegerile din acest an: „Se prefigureaz? a fi un […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i continu? depunerea, în vederea finan??rii în cadrul Regio 2014-2020, a proiectelor ce vizeaz? Axa Prioritar? 4 – Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile. Pân? la finalul anului 2018, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a depus primele 3 proiecte (cele mai mari ca valoare), ?i anume: ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiul […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a depus, în data de 30 ianuarie a.c., proiectul cu titlul “Înfiin?are sta?ii de reînc?rcare a vehiculelor electrice în Municipiul C?l?ra?i” în vederea ob?inerii finan??rii din Programul referitor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser? în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c? a fost semnat contractul de proiectare ?i execu?ie de lucr?ri pentru reabilitarea ?i modernizarea str?zii Grivi?a, arter? de circula?ie în lungime total? de 2.534 metri. Lucr?rile privind realizarea obiectivului de  investi?ie prev?d: – lucr?ri privind execu?ia p?r?ii carosabile, execu?ia de parc?ri pe partea stâng?, […]

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. C?l?ra?i deruleaz?, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman (2014-2020), în scopul consolid?rii ?i dezvolt?rii re?elei de asisten?i maternali profesioni?ti. În acest context, D.G.A.S.P.C C?l?ra?i desf??oar?, în 2019, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, în colaborare cu Muzeul Municipal C?l?ra?i ?i Asocia?ia Na?ional? Cultul Eroilor ”Regina Maria”-filiala C?l?ra?i, a organizat manifest?ri dedicate împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Evenimentul a avut loc în cadrul Muzeului Municipal C?l?ra?i. Momentul muzical, dedicat acestui eveniment, i-a apar?inut corului catehetic al […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, institu?ie subordonat? Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, a organizat, joi 24 ianuarie, evenimentul ”Hai s? d?m mân? cu mân?”, menit s? celebreze împlinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. În cadrul manifest?rii, desf??urate în sala ”Barbu ?tirbei” a C.J.C.C. C?l?ra?i, publicul s-a putut […]

Print Friendly, PDF & Email

Agen?ia Na?ional? pentru Ocuparea For?ei de Munc? acord? angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, în condi?iile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munc?, sprijin financiar în cuantum de 2.250 lei/lun? pentru fiecare contract de ucenicie încheiat. Suma lunar? se acord? la cererea angajatorului, propor?ional cu timpul efectiv lucrat […]

44Shares