Print Friendly, PDF & Email

Senatorul PNL R?ducu Filipescu a afirmat, la ultima întâlnire cu presa local?, c? b?t?lia final? la alegerile preziden?iale va fi dat?, în turul al II-lea, în opinia sa, între candidatul PNL, Klaus Iohannis, ?i cel al USR, Dan Barna, dup? anun?area candidaturii Vioric?i D?ncil?, din partea PSD. ,,Nu cunosc cum […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 18.07.2019, ora 16.30, în sala de ?edin?e, convoac? ?edin?a ordinar? a Consiliului Local al municipiului C?l?ra?i cu urm?toarea ordine de zi: 1. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Dezmembrare teren pentru locuin?e ?i func?iuni complementare”, situat în municipiul C?l?ra?i, str?zile Vasile Culic?, Lucian Blaga ?i Miric? […]

Print Friendly, PDF & Email

Serviciile voluntare ?i private pentru situa?ii de urgen?? din ?apte jude?e se vor întrece în cadrul concursurilor profesionale, unde î?i vor dovedi calit??ile ?i aptitudinile de pompieri. Echipele câ?tig?toare la concursurile profesionale ale pompierilor (S.V.S.U./ S.P.S.U. ) vor participa la etapa final?, care se va desf??ura în jude?ul Prahova pe […]

Print Friendly, PDF & Email

AJOFM C?l?ra?i reaminte?te absolven?ilor institu?iilor de înv???mânt, faptul c?, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt a?tepta?i s? se înregistreze în eviden?ele agen?iilor pentru ocuparea for?ei de munc? pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integr?rii pe pia?a for?ei de munc?. Preciz?m c? înregistrarea ca persoan? […]

Print Friendly, PDF & Email

In s?pt?mâna 10 – 14.06.2019, ITM C?l?ra?i a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: comer?, agricultur?, construc?ii, telecomunica?ii, activit??i veterinare, servicii po?tale, confec?ii textile, alte domenii de activitate. Rezultatul controalelor: – inspectorii de munc? din cadrul compartimentului rela?ii de munc? – au verificat 26 de angajatori, 5 au fost […]

Print Friendly, PDF & Email

Peste 5.100 de elevi ?i profesori voluntari din 7 licee au participat în anul ?colar 2018-2019 la cea de-a IX-a edi?ie a proiectului “Cluburile ecOprovocarea C?l?ra?i ?i S?laj” ?i au derulat activit??i de protejare a mediului, precum: plant?ri de arbori, colectare selectiv? a de?eurilor reciclabile, cur??area spa?iilor verzi, târguri cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Danubiu Balet C?l?ra?i prezint? cel de-al V-lea spectacol intitulat “Piano Balet”. Reprezenta?ia micilor balerini c?l?r??eni , preg?ti?i de maestrul coregraf C?lin Han?iu, va avea loc duminic?, 16 iunie, ora 12.00 la sala Barbu ?tirbei a Centrului Jude?ean de Cultura ?i Crea?ie C?l?ra?i. Intrarea este liber? ?i deschis? tuturor vârstelor. V? […]

Print Friendly, PDF & Email

Elaborarea Codului administrativ ?i a Codului de procedur? administrativ? a constituit propunerea Asocia?iei Comunelor din România, sus?inut? ?i de celelalte structuri ale autorit??ilor administra?iei publice locale, înc? din anul 2004. În acest context au fost aprobate: 1. Hot?rârea Guvernului nr. 1360/2008 privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedur? […]

Print Friendly, PDF & Email

Conform OMEN NR.4057/28.05.2019 privind repartizarea , pe jude?e, a cifrelor de ?colarizare pentru înv???mântul preuniversitar de stat, în anul ?colar 2019-2020, planul de ?colarizare la clasa a IX-a pentru anul ?colar 2019-2020 la nivelul jude?ului C?l?ra?i este urm?torul: Înv???mânt liceal -filiera teoretic? -29 de clase -filiera tehnologic? -24 de clase […]

Print Friendly, PDF & Email

Palatul Copiilor C?l?ra?i a organizat vineri, 31 mai, cea de-a treia edi?ie a concursului regional de pian ,,C?l?torind printre sunete”. Dup? dou? edi?ii g?zduite de Sala de spectacole Barbu-?tirbei, în 2017, respectiv de Domeniile Ostrov, în 2018, a treia edi?ie a reu?it s? fie g?zduit? de Palatul Copiilor C?l?ra?i, datorit? […]

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. C?l?ra?i deruleaz?, în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolid?rii ?i dezvolt?rii re?elei de asisten?i maternali profesioni?ti. Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Capital Uman (2014-2020). În acest context, D.G.A.S.P.C C?l?ra?i desf??oar?, în perioada […]

Print Friendly, PDF & Email

Pu?ine sunt momentele de o înc?rc?tur? emo?ional? deosebit?, la care avem prilejul s? particip?m, de aceea, este o real? bucurie când ai ocazia s? men?ionezi un astfel de moment, petrecut în ora?ul t?u. Palatul Copiilor C?l?ra?i a marcat un moment de excep?ie, în activitatea sa, vineri, 10 mai 2019: a […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i a devenit miercuri, 15 mai, beneficiar al unui nou contract cu finan?are european? nerambursabil?. Primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat contractul de finan?are al proiectului ”Reabilitarea termic? a Gr?dini?ei cu Program Prelungit ?ara Copil?riei”, finan?area fiind oferit? de Programul Opera?ional Regional 2014-2020; Axa prioritar? 3-Sprijinirea tranzi?iei […]

Print Friendly, PDF & Email

Poli?i?ti din cadrul IPJ C?l?ra?i au ridicat, în cursul zilei de ast?zi, 15 mai 2019, de la sediul clubului AFC Dun?rea C?l?ra?i, mai multe dosare care vizeaz? activitatea clubului din perioada 2014-2016 ?i care fac obiectul unui dosar de delapidare aflat pe masa oamenilor legii. Facem precizarea c? documentele ridicate […]

0Shares