Print Friendly, PDF & Email

În s?pt?mâna dedicat? educa?iei, Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i va derula proiectul „7 ZILE – 7 ARTE”, având motto-ul „Shakespeare a creat lumea în ?apte zile”. Pornind de la conceptul c? arta nu modeleaz? doar conduitele, ci ofer? o diversificare a tr?irilor personale, stimulând dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale, empatia […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 27 septembrie 2018, bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului C?l?ra?i a fost rectificat. Sumele vor fi folosite, conform proiectului de hot?râre aprobat de c?tre consilierii locali, astfel: In urma  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat, ne-au fost alocate sume din cote […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i vine în sprijinul c?l?r??enilor cu informa?ii privind o m?sur? suplimentar? stabilit? de operatorul de salubrizare REBU SA în vederea reducerii cantit??ii de de?euri depozitate, una dintre ?intele asumate la nivelul jude?ului C?l?ra?i. Operatorul REBU, în acord cu Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, va oferi un serviciu suplimentar de colectare […]

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 27.09.2018, ora 16.30, în sala de ?edin?e a Consiliului Local C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre privind aprobarea neexercit?rii dreptului de preem?iune pentru parte din imobilul ,,CASA ATANASE PETRESCU’’, situat în intravilanul municipiului C?l?ra?i, strada Sloboziei, […]

Print Friendly, PDF & Email

În anul Centenarului Marii Uniri, marinarii militari de la fluviu ?i-au propus s? vin? mai aproape de locuitorii ora?elor riverane zonei de responsabilitate a Flotilei Fluviale. Dup? porturile din Calafat, Turnu M?gurele, Olteni?a, Drobeta-Turnu Severin, Bazia?, Cernavod?, Gala?i, Tulcea, Sfântu Gheorghe ?i Constan?a, navele militare fluviale vor acosta, în acest […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i ?i Consiliul Local C?l?ra?i invit? c?l?r??enii la s?rb?torirea a 423 de ani de atestare documentar? a urbei noastre în  cadrul evenimentului Zilele Municipiului C?l?ra?i, în weekendul 21-23 septembrie 2018. Programul evenimentului este urm?torul: Vineri , 21.09.2018  17,00-19,00: Deschiderea oficiala a evenimentului care se va bucura ?i de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a semnat la sfâr?itul lunii august contractul de finan?are pentru proiectul „Integritate prin proceduri, instruire ?i prevenire – IPIP” . Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativ? (POCA) 2014-2020, Axa prioritar? 2 : „Administra?ie ?i sistem judiciar accesibile ?i transparente” a […]

Print Friendly, PDF & Email

Bun? diminea?a! V? trimitem mesajul primarului municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, cu prilejul începerii unui nou an ?colar. ”De ast?zi, dimine?ile în municipiul C?l?ra?i vor însemna ?i drumul spre ?coal? al elevilor ?i pre?colarilor, înso?i?i de p?rin?i sau bunici, al liceenilor ner?bd?tori s? mai scrie amintiri frumoase în etapa minunat? […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 05 septembrie, la sediul Biroului Regional de Cooperare Trasnfrontalier? C?l?ra?i, pre?edintele Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, ?i inspectorul ?ef al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i, colonel Ionel Marcu,  au semnat contractul de finan?are pentru Proiectul RoBg-481,,Eficientizarea managementului situa?iilor de urgen?? civil? în regiunea transfrontalier? C?l?ra?i-Veliko-Târnovo”, proiect prin intermediul c?ruia […]

Print Friendly, PDF & Email

Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în luna septembrie: 7 septembrie, ora 12.00 – Expozi?ie de plastic? mic? – ceramic? sculptural? –             Silviu Ioan […]

Print Friendly, PDF & Email

Luni, 13 august, Tribunalul C?l?ra?i s-a pronun?at în dosarul 776/116/2018 în care prefectul jude?ului C?l?ra?i, George Iacob, a cerut anularea HCL 56/2018 privind contractarea împrumutului de 42 milioane de lei. Magistra?ii c?l?r??eni au respins ac?iunea formulat? de prefectul jude?ului. Primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, în urma deciziei Tribunalului C?l?ra?i, […]

Print Friendly, PDF & Email

Continua Festivalul International de folclor,,Hora Mare”. Pe scena parcului Dumbrava, luni. 13.08.2018, vor evolua, intre orele  20:00 – 23:30, urmatoarele ansambluri folclorice: Slovacia – Ansamblul ”Rozmarija” Israel – Ansamblul ”Halleluya” Georgia – Ansamblul ”Legenda” Festivalul International Hora Mare continu?, pân? pe data de 15 august, cu urm?torul program:  Mar?i – 14.08.2018 ora 9:30 […]

Print Friendly, PDF & Email

C?l?r??enii care doresc s? ias? la iarb? verde vor trebui s? foloseasc? o zon? special amenajat? pentru picnic. O astfel de  loca?ie a fost stabilit? printr-o Hot?râre de Consiliul Local ce a fost supus? dezbatere în luna iunie. În Hot?rârea respectiv? este prezentat faptul c? „ la nivelul municipiului C?l?ra?i, […]

6Shares