Print Friendly, PDF & Email

În perioada 10 – 11 noiembrie 2018, ca urmare a execut?rii misiunilor specifice, jandarmii c?l?r??eni au identificat 9 persoane de sex masculin ce aveau asupra lor substan?e ?i produse vegetale cu efect psihoactiv. Conform declara?iilor acestora, produsele erau pentru consum propriu. Jandarmii c?l?r??eni au întocmit actele necesare începerii urm?ririi penale […]

Print Friendly, PDF & Email

La ini?iativa Prim?riei Radovanu, a ?colii Gimnaziale „Dimitrie I. Ghica” ?i a Bibliotecii comunale Radovanu, a avut loc, în Anul Centenarului Marii Uniri a tuturor românilor, o manifestare de suflet ?i spiritualitate româneasc? în incinta C?minului Cultural. Invita?ii din Radovanu ?i din alte localit??i, profesori, elevi, preo?i, consilieri locali, cet??eni […]

Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i se afl? pe harta participan?ilor la Ziua Interna?ional? a Recicl?rii De?eurilor Electrice, eveniment organizat pentru prima dat? pe 13 octombrie 2018 pentru a promova colectarea selectiv? a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice din întreaga lume. Prim?ria Municipiului C?l?ra?i ?i Serviciul Local de Colectare C?l?ra?i al Asocia?iei Române […]

Print Friendly, PDF & Email

În s?pt?mâna dedicat? educa?iei, Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i va derula proiectul „7 ZILE – 7 ARTE”, având motto-ul „Shakespeare a creat lumea în ?apte zile”. Astazi, mar?i, 2 octombrie – „Art? muzical?”  – „PARADIS ÎN CULORI” – în foaierul Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i va avea loc expozi?ia „PARADIS” a artistului […]

Print Friendly, PDF & Email

De luni, 1 octombrie 2018, Palatul Copiilor C?l?ra?i ?i-a deschis por?ile. Festivitatea de deschidere a avut loc sâmb?t?, 29 octombrie, la sediul institu?iei, în prezen?a inspectorului general ?colar, Elena Mih?ilescu, a profesorilor coordonatori, p?rin?ilor ?i elevilor.  Directoarea Lavinia Vasile s-a adresat celor prezen?i: ,,Rezultatele noastre sunt vizibile în jude? ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

În s?pt?mâna dedicat? educa?iei, Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i va derula proiectul „7 ZILE – 7 ARTE”, având motto-ul „Shakespeare a creat lumea în ?apte zile”. Pornind de la conceptul c? arta nu modeleaz? doar conduitele, ci ofer? o diversificare a tr?irilor personale, stimulând dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale, empatia […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 27 septembrie 2018, bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului C?l?ra?i a fost rectificat. Sumele vor fi folosite, conform proiectului de hot?râre aprobat de c?tre consilierii locali, astfel: In urma  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat, ne-au fost alocate sume din cote […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i vine în sprijinul c?l?r??enilor cu informa?ii privind o m?sur? suplimentar? stabilit? de operatorul de salubrizare REBU SA în vederea reducerii cantit??ii de de?euri depozitate, una dintre ?intele asumate la nivelul jude?ului C?l?ra?i. Operatorul REBU, în acord cu Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, va oferi un serviciu suplimentar de colectare […]

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 27.09.2018, ora 16.30, în sala de ?edin?e a Consiliului Local C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre privind aprobarea neexercit?rii dreptului de preem?iune pentru parte din imobilul ,,CASA ATANASE PETRESCU’’, situat în intravilanul municipiului C?l?ra?i, strada Sloboziei, […]

Print Friendly, PDF & Email

În anul Centenarului Marii Uniri, marinarii militari de la fluviu ?i-au propus s? vin? mai aproape de locuitorii ora?elor riverane zonei de responsabilitate a Flotilei Fluviale. Dup? porturile din Calafat, Turnu M?gurele, Olteni?a, Drobeta-Turnu Severin, Bazia?, Cernavod?, Gala?i, Tulcea, Sfântu Gheorghe ?i Constan?a, navele militare fluviale vor acosta, în acest […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i ?i Consiliul Local C?l?ra?i invit? c?l?r??enii la s?rb?torirea a 423 de ani de atestare documentar? a urbei noastre în  cadrul evenimentului Zilele Municipiului C?l?ra?i, în weekendul 21-23 septembrie 2018. Programul evenimentului este urm?torul: Vineri , 21.09.2018  17,00-19,00: Deschiderea oficiala a evenimentului care se va bucura ?i de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a semnat la sfâr?itul lunii august contractul de finan?are pentru proiectul „Integritate prin proceduri, instruire ?i prevenire – IPIP” . Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European (FSE) prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativ? (POCA) 2014-2020, Axa prioritar? 2 : „Administra?ie ?i sistem judiciar accesibile ?i transparente” a […]

Print Friendly, PDF & Email

Bun? diminea?a! V? trimitem mesajul primarului municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, cu prilejul începerii unui nou an ?colar. ”De ast?zi, dimine?ile în municipiul C?l?ra?i vor însemna ?i drumul spre ?coal? al elevilor ?i pre?colarilor, înso?i?i de p?rin?i sau bunici, al liceenilor ner?bd?tori s? mai scrie amintiri frumoase în etapa minunat? […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 05 septembrie, la sediul Biroului Regional de Cooperare Trasnfrontalier? C?l?ra?i, pre?edintele Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, ?i inspectorul ?ef al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i, colonel Ionel Marcu,  au semnat contractul de finan?are pentru Proiectul RoBg-481,,Eficientizarea managementului situa?iilor de urgen?? civil? în regiunea transfrontalier? C?l?ra?i-Veliko-Târnovo”, proiect prin intermediul c?ruia […]

Print Friendly, PDF & Email

Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în luna septembrie: 7 septembrie, ora 12.00 – Expozi?ie de plastic? mic? – ceramic? sculptural? –             Silviu Ioan […]

8Shares