Print Friendly, PDF & Email

Operatorul de transport local Alitrans a achizi?ionat, recent, patru autobuze noi, cu motorizare Mercedes diesel Euro 6. Vineri, 15 februarie, acestea au fost prezentate, oficial, mass-mediei locale ?i conducerii Prim?riei Municipiului C?l?ra?i. Fiecare autobuz ofer? 27 locuri pe scaune ?i 68 în picioare ?i un scaun rabatabil pentru persoane cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Din datele transmise în cursul zilei de 28.01.2019, de c?tre unit??ile de înv???mânt, s-a constatat existen?a  cazurilor de infec?ii respiratorii acute la 0,52% din num?rul total de pre?colari ?i elevi din jude?ul C?l?ra?i. La aceast? dat?, cursurile nu sunt suspendate din aceast? cauz? în nicio unitate de înv???mânt din jude?. […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 23 ianuarie, a fost inaugurat noul bloc operator al Spitalului Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i, care va deveni func?ional, din 31 ianuarie 2019.    Investi?ia privind modernizarea blocului operator a început în 2016 ?i este în valoare de 4 milioane de lei, fonduri ce provin, în totalitate, din bugetul Consiliului Jude?ean […]

Print Friendly, PDF & Email

  Evenimentul organizat în data de 24 ianuarie a cuprins ?i un moment dedicat înmân?rii titlurilor de cet??eni de onoare, acordat unor c?l?r?r??eni, care s-au f?cut cunoscu?i, prin activitatea lor, de-o via??, publicului c?l?r??ean. Este vorba despre istoricul Nicolae ?iripan ?i de ziari?tii: Gheorghe Frangulea ?i Iulian Talianu. Primarul Daniel […]

Print Friendly, PDF & Email

Articol unic: Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, miercuri, 30.01.2019, ora 16.30, în sala de ?edin?e a Consiliului Local C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Demolare Spa?iu Comercial (C1), Construire Spa?iu Comercial P+1”, situat în municipiul C?l?ra?i, strada […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, în colaborare cu Muzeul Municipal C?l?ra?i ?i Asocia?ia Na?ional? Cultul Eroilor ”Regina Maria”-filiala C?l?ra?i, organizeaz? joi, 24 ianuarie, începând cu ora 10.00, manifest?ri dedicate împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Evenimentul va avea loc în cadrul Muzeului Municipal C?l?ra?i ?i va avea urm?torul […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? tradi?ionala S?rb?toare a Bobotezei, duminic?, 6 ianuarie, în Parcul Central. Programul evenimentului, dup? oficierea Sfintei Liturghii de c?tre PS P?rinte Vincen?iu – Episcopul Sloboziei ?i C?l?ra?ilor, la Biserica Sf. Împ?ra?i Constantin ?i Elena (Volna), între 08.00-10.00, este urm?torul: 10.00-10.30 – Deplasarea suitei oficiale în Parcul Central […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i v? prezint? principalele investi?ii finalizate sau demarate pe parcursul anului 2018, pe categorii de lucr?ri, realizate din fonduri ale bugetului local sau atrase în cadrul PNDL. Str?zi Repara?ii capitale/modernizare str?zi în municipiul C?l?ra?i – LOT 1 (Mu?e?elului, Bd. Cuza-Vod?, ?tirbei Vod?) – lucr?ri aflate în derulare, lungimea […]

Print Friendly, PDF & Email

 ?coala Gimnazial?  Special? nr 1 C?l?ra?i l-a primit cu drag pe Mo? Cr?ciun din partea Funda?iei C.I.D – Romania (Children In Distress – Copii În Dificultate). Anul acesta a revenit la ?coala Gimnazial? Special? nr.1 C?l?ra?i, cu multe daruri, reprezentan?ii  Funda?iei C.I.D.  înso?i?i de   Mo? Cr?ciun ( Niger Richadson – […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 13 decembrie, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia, Organism Intermediar pentru Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020, a organizat, la sediul din C?l?ra?i, Conferin?a de pres? destinat? reprezentan?ilor mass-media. Scopul acestui eveniment a constat în prezentarea bilan?ului activit??ii derulate de ADR Sud Muntenia pe parcursul anului 2018, privind implementarea POR. […]

Print Friendly, PDF & Email

Crucea Ro?ie Român?-filiala C?l?ra?i, în parteneriat cu Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, organizeaz? miercuri, 12 decembrie, începând cu ora 17.00, în sala de spectacole ”Barbu ?tirbei”, un concert caritabil pentru a puncta a 94-a aniversare a filialei c?l?r??ene a Crucii Ro?ii. ”Concertul din suflet pentru suflet” va aduce pe scen? arti?ti locali […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? deschiderea Or??elului copiilor – 2018, în centrul ora?ului, începând cu seara zilei de 05 decembrie 2018. Acesta va fi deschis pân? pe 5 ianuarie 2019 ?i completeaz?, a?a cum se cuvine, func?ionarea patinoarului în aer liber, a c?rui deschidere a punctat, la fel ca ?i anul […]

0Shares