Print Friendly, PDF & Email

Pre?edintele Biroului Electoral Jude?ean, Gheorghe Stoian a înmânat vineri, 14 decembrie, mandatele de parlamentar, ale?ilor jude?ului C?l?ra?i. Pân? aici, nimic deosebit! Surprinz?toare este îns? atitudinea pe care a avut-o acesta fa?? de pres?, considerând c? un astfel de moment nu trebuie anun?at, totul trebuind s? se desf??oare probabil într-un cadru […]

Print Friendly, PDF & Email

În ziua de 09 decembrie a.c., pân? la ora 18,00,la Comandamentul Opera?ionalJude?ean C?l?ra?i au fost înregistrate 7 sesiz?ri privind posibile înc?lc?ri ale legii, în leg?tur? cu desf??urarea alegerilor pentru Camera Deputa?ilor ?i Senatului. În urma primelor verific?ri efectuate de poli?i?ti, au fost întocmite trei dosare penale pentru tentativ? de mit? […]

Print Friendly, PDF & Email

De luni, 12 noiembrie 2012, parcul auto al Inspectoratului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? “Barbu ?tirbei” C?l?ra?i se va înnoi cu dou? noi ambulante tip B2 – SMURD. Acestea au fost achizi?ionate în cadrul proiectului “Achizi?ie echipamente specifice pentru îmbun?t??irea capacit??ii ?i calit??ii sistemului de interven?ie în situa?ii de urgen?? […]

Print Friendly, PDF & Email

În aceast? noapte a fost spart un automat de schimb valutar din incinta BCR. Conform unui comunicat de pres?, emis de IPJ C?l?ra?i, Poli?ia Municipal? a fost sesizat? cu privire la faptul c? automatul de schimb valutar situat în interiorul sucursalei unei unit??i bancare din C?l?ra?i prezint? u?a de alimentare […]

Print Friendly, PDF & Email

Început în luna mai 2010, proiectul „Reabilitarea, modernizarea ?i echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i”  s-a încheiat. Astfel, joi 25 octombrie, a avut loc inaugurarea oficiala a Ambulatoriului ?i conferin?a de încheiere a proiectului, la care a participat din partea Ministerului S?n?ta?ii, secretarul de stat, R?zvan Teohari […]

Print Friendly, PDF & Email

Camera de Comer?, Industrie ?i Agricultur? (CCIA) C?l?ra?i a organizat, in data de 18 octombrie, festivitatea de decernare a distinc?iilor  în cadrul Topului Firmelor, edi?ia 2012. Pre?edintele CCIA C?l?ra?i, Marian Dr?gan, a prezentat societ??ile care au primit premii ?i diplome pentru rezultatele economico – financiare bune ob?inute în anul 2011. […]

Print Friendly, PDF & Email

Câ?tigarea alegerilor din 10 iunie pare s? fie pentru Aniel Nedelcu, cel mai tân?r primar din jude?ul C?l?ra?i, lucrul cel mai u?or pe care l-a avut de înfruntat. Pentru c? greut??ile au început s? apar? imediat ce a ajuns pe scaunul de primar. afle ce „mo?tenire” a preluat de la fostul primar, Aniel Nedelcu s-a ?i v?zut în fa?? cu primul „hop” pe […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 31 august, a avut loc conferin?a de închidere a proiectului „Îmbun?t??irea accesului la re?eaua rutier? european? de transport TEN T7 în jude?ul C?l?ra?i, prin reabilitarea ?i modernizarea DJ201B, km.19+000 – km.39+950, pe traseul limita jude? Ialomi?a – Valea Argovei ?i DJ 303, km.26+294 – km.48+278, Valea Argovei – M?n?stirea”, proiect finan?at prin Programul Opera?ional Regional 2007 – 2013, al c?rui beneficiar a fost Consiliul Jude?ean C?l?ra?i. Cu aceast? ocazie […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul ?edin?ei din 1 septembrie, Guvernul a hot?rât c? alegerile pentru Camera Deputa?ilor ?i Senat s? aib? loc duminic?, 9 decembrie 2012. Cu aceast? ocazie a fost stabilit ?i calendarul alegerilor, astfel ca, în perioada de dou? luni r?mas? pân? la startul campaniei electorale, partidele ?i alian?ele politice vor trebui s?-?i nominalizeze candida?ii ce-i vor reprezenta în colegii. Va urma o perioad? în care unele […]

Print Friendly, PDF & Email

Nemul?umirea pre?edintelui Consiliului Jude?ean, R?ducu Filipescu legat? de faptul c? a fost obligat, conform protocolului, s? dea Partidului Conservator un post de vicepre?edinte, a fost exprimat? în conferin?a de pres? din aceast? s?pt?mân?. Filipescu a recunoscut c? nu s-a gândit s? fac? o anex? la protocolul încheiat în cadrul USL, […]

0Shares