23, sept., 2019

Year: 2012

Pre?edintele Biroului Electoral Jude?ean, Gheorghe Stoian a înmânat vineri, 14 decembrie, mandatele de parlamentar, ale?ilor jude?ului C?l?ra?i. Pân? aici, nimic deosebit! Surprinz?toare este îns? atitudinea pe care a avut-o acesta fa?? de pres?, considerând c? un astfel de moment nu trebuie anun?at, totul trebuind s? se desf??oare probabil într-un cadru […]

Alegerile parlamentare, din 9 decembrie, au consemnat o premiera atat la nivel national, cat si la nivelul judetului Calarasi. Astfel, daca Parlamentul Romaniei va avea un numar record de parlamentari : 588, judetul Calarasi va fi reprezentat de 7 deputati si 2 senatori. Dintre acestia, U.S.L. va avea 7 parlamentari […]

În ?edin?a de Consiliu Local de miercuri, 12 decembrie, a  fost aprobat? lista de priorit??i cu primele 58 de nume care se încadreaz? pentru primirea unei locuin?e sociale la blocurile C13 ?i C14. Primarul Daniel Dr?gulin a declarat, în conferin?? de pres?, cu câteva ore înaintea aprob?rii listei de priorit??i, […]

Procent mai mare decât la alegerile parlamentare din 2008, la aceea?i or?: 34,48%. . Pân? la ora 18,00, s-au prezentat la vot 36,54% dintre români, mediul urban fiind cu un procentaj mai mare decât mediul rural: 38,95%, fa?? de 34,78%. Frunta? la votare este jude?ul Teleorman cu 48,92%, urmat de […]

În ziua de 09 decembrie a.c., pân? la ora 18,00,la Comandamentul Opera?ionalJude?ean C?l?ra?i au fost înregistrate 7 sesiz?ri privind posibile înc?lc?ri ale legii, în leg?tur? cu desf??urarea alegerilor pentru Camera Deputa?ilor ?i Senatului. În urma primelor verific?ri efectuate de poli?i?ti, au fost întocmite trei dosare penale pentru tentativ? de mit? […]

În aceast? diminea??, poli?i?tii au identificat într-un bar din comuna G?lbina?i, jude?ul C?l?ra?i, pe N. A., de 41 ani, din localitate, care avea un caiet cu o list? de 351 de persoane. Aceasta a declarat c? efectua prezen?a persoanelor asistate social, informeaz? Centrul de Comunicare Jude?ean C?l?ra?i. Caietul în care […]

Pe 6 decembrie, în comuna Fundeni  a venit Mo? Nicolae sub forma unui p?rcule? de joac? pentru copii ?i a unui brad împodobit. Leag?nele, topoganele, cumpenele au devenit neînc?p?toare, într-un timp foarte scurt, bucuria fiind cu atât mai mare cu cât vremea a fost ?i ea de partea organizatorilor. Ac?iunea […]

De luni, 12 noiembrie 2012, parcul auto al Inspectoratului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? “Barbu ?tirbei” C?l?ra?i se va înnoi cu dou? noi ambulante tip B2 – SMURD. Acestea au fost achizi?ionate în cadrul proiectului “Achizi?ie echipamente specifice pentru îmbun?t??irea capacit??ii ?i calit??ii sistemului de interven?ie în situa?ii de urgen?? […]

Sâmb?ta, 27 octombrie, Guvernul României a aprobat rectificarea bugetului de stat, pe anul 2012. Astfel, prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 61, s-a realizat o ultim? corec?ie bugetar?, prin care se dore?te asigurarea resurselor financiare necesare func?ion?rii în bune condi?ii a sistemului public, pân? la sfâr?itul anului. Ajust?rile bugetului de stat […]

Cu deobordan?a pe care i-o d? tinere?ea, dar ?i experien?a profesional? acumulat? pân? la cei 40 de ani, Iulian Dumitrescu intr? în arena politic? cu gândul de a convinge electoratul  ?i de a învinge în cursa electoral? în care a intrat, pentru prima dat? în via??. Pân? acum, a reu?it […]

La doar 34 de ani, Raluca Surdu reu?e?te s? fie so?ie, mam?, dar este  implicat? atât în proiecte profesionale, cât ?i în cele politice. Mul?i prefer? s? spun? c? a avut noroc  de o c?s?torie care s?-i asigure o pornire frumoas? în via??, dar pu?ini cunosc faptul c? Raluca Surdu […]

Aurel Niculae, candidatul USL pe Colegiul 4, Camera Deputa?ilor, este de loc din comuna Cioc?ne?ti, de care îl leag? amintirile copil?riei, pentru c? începutul adolescen?ei l-a g?sit în plin? activitate sportiv?, la un club cu renume: Dinamo Bucure?ti. Nu a practicat fotbalul, dac? la asta v? gândi?i, ci a f?cut […]

Este tân?r, are 40 de ani, este c?s?torit, are doi copii gemeni, b?iat ?i fat?, iar pân? la aceast? vârst? a reu?it s? completeze foarte multe rânduri in CV-ul personal, ca activitate ?i preg?tire. S-a n?scut în C?l?ra?i, în 1991, a absolvit liceul Nicolae B?lcescu, actualul Colegiu Barbu ?tirbei, dup? […]

Centrul Regional de Formare Continu? pentru Administra?ia Public? Local? Bucure?ti a organizat, în perioada 26 octombrie – 28 octombrie,  la sediul Centrului Teritorial C?l?ra?i programul de formare:”Analiza comparativ? între niveluri ale administra?iei publice locale Române ?i Bulgare”. Împreun? cu Universitatea din Ruse „Anghel Kanchev” – sucursala Silistra prin Autoritatea de […]

0Shares